Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến - Tử Hào - Thần Nữ -
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
24
 Panda 
 Hàn Bảo Quân 
 113 
 Tà phái 
 5 
 61,200 
 0 
25
 Suri 
 Hàn Bảo Quân 
 113 
 Tà phái 
 5 
 61,000 
 0 
26
 Liana 
 Đại Phu 
 113 
 Tà phái 
 5 
 61,300 
 0 
27
 VipDongAnh 
 Hàn Bảo Quân 
 113 
 Tà phái 
 5 
 52,600 
 0 
28
 Veronica 
 Cầm Sư 
 113 
 Tà phái 
 5 
 50,400 
 0 
29
 GzDragon 
 Đại Phu 
 113 
 Chính phái 
 5 
 49,800 
 0 
30
 zLoAczz 
 Hàn Bảo Quân 
 113 
 Tà phái 
 5 
 72,600 
 0 
31
 LoAcc 
 Hàn Bảo Quân 
 113 
 Chính phái 
 5 
 72,000 
 0 
32
 CuTaTaXoa 
 Đao Khách 
 112 
 Tà phái 
 5 
 25,100 
 0 
33
 Shopee 
 Thần Nữ 
 112 
 Tà phái 
 5 
 54,400 
 0 
34
 SieuDp 
 Đại Phu 
 112 
 Chính phái 
 5 
 31,500 
 0 
35
 Peine 
 Đao Khách 
 112 
 Tà phái 
 5 
 49,800 
 0 
36
 Leon 
 Tử Hào 
 112 
 Tà phái 
 5 
 45,900 
 0 
37
 Lana 
 Thần Nữ 
 112 
 Tà phái 
 5 
 44,800 
 0 
38
 Cherry 
 Cung Thủ 
 112 
 Tà phái 
 5 
 45,600 
 0 
39
 SoSzNhiCa 
 Kiếm Khách 
 112 
 Chính phái 
 5 
 28,600 
 0 
40
 SoSzTuMuoi 
 Đại Phu 
 112 
 Chính phái 
 5 
 28,600 
 0 
41
 zLoChay 
 Cung Thủ 
 111 
 Tà phái 
 5 
 82,300 
 0 
42
 Choccho 
 Hàn Bảo Quân 
 111 
 Tà phái 
 5 
 57,600 
 0 
43
 BuffLoiLol 
 Đại Phu 
 111 
 Tà phái 
 5 
 26,400 
 0 
44
 SoSzDaiCa 
 Thương Hào 
 111 
 Chính phái 
 5 
 28,600 
 0 
45
 xinhxinh 
 Đại Phu 
 111 
 Tà phái 
 5 
 52,300 
 0 
46
 Morphine 
 Đàm Hoa Liên 
 111 
 Tà phái 
 5 
 56,700 
 0 

Trang 1 của 28 | 0 1 2 3 |